มือสี่เหลี่ยม+นิ้วสี่เหลี่ยม

มือสี่เหลี่ยม+นิ้วสี่เหลี่ยม

เป็นมือชนิดที่ 2 มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ Square-hand / Useful-hand พัฒนาการมากจากมือประ้้เ้ภทที่ 1 (มือพื้นฐาน)  ลักษณะ มือจะยาวและนิ้วก็ยาวกว่า มือสมส่วนได้รูปดีกว่าประเภทที่ 1 เส้นในมือมีมากว่า 3 เส้น และเนินต่าง ๆ   เป็นมือที่สมบูรณ์ เหมาะกับงานทุกประเภท ใช้สมองและแรงงานก็ไม่เป็นปัญหา ประกอบอาชีพหลายรูปแบบ ตั้งแต่เป็นลูกจ้างยันเจ้าของกิจการ แพทย์ วิศวกร  ก็เป็นได้ทั้งนั้น ต้องพิจารณาลายมือ และเนินในมือประกอบ มือสี่เหลี่ยมมักจะคู่กับนิ้วมือและะเล็บมือสี่เหลี่ยมเป็นหลัก แต่ก็มีนิ้วอื่น ๆ ได้บ้างเช่นนิ้วข้อโปน หรือนิ้วใบพายก็มี

มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ Square-hand / Usefull-hand

รูปลักษณ์ ของมือ หรือลักษณะมือ
มือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีเนื้อหนา  กลาง
มืออาจเป็นหลุมลึกในบางมือ ฝ่ามือค่อนข้างใหญ่
นิ้วมือ
นิ้วยาวใกล้เคียงกับฝ่ามือหรือสั้นกว่าเล็ก
น้อยเมื่อเหยีดมือแล้วนิ้วจะชิดติดกัน หรืออาจแยกกันบ้างในบางมือ
ปลายนิ้วตัดตรงเป็นสี่เหลี่ยม
เล็บปลายนิ้วมือ

เป็นได้หลายแบบ เช่นเล็บ
สี่เหลี่ยม เล็บใบพาย
เนินในมือ

มีเนินค่อนข้าง สมบูรณ์
แต่ไม่ถึงกับนูนขึ้น แต่ก็ไม่-
แฟบแบน หรืออาจมีสมบูรณ์ไม่ทุกเนิน
เส้นลายมือ

มีสามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนาเพิ่มเข้า
มาหรือบางมืออาจ มี
เส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม
การแสดงออกทางกาย

ชอบการคบค้า สมาคม
เป็นคนเปิดเผย ตรงไป
ตรงมา ซื่อตรงต่อเวลา
และหน้าที่การ งาน
ชอบงานกลางแจ้ง ร่าง
กายแข็งแรง
ต่อสู้ไม่ย้อท้อ จนกว่า
จะได้รับความสำเร็จ
อุปนิสัยหรือความคิด

ยึดมั่นต่อ ระเบียบ
แบบแผนและประเพณี
มีการวางแผนหรือทบ
ทวนไตร่ตรองก่อน ที่จะ
กระทำงานการใด ๆ
สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ไม่เบื่อ
เชื่อถือในคำ สอนของศาสนา
และเชื่อเรื่องโชคลาง
อาชีพการงาน และความสำเร็จ

เป็นได้หลาย อาชีพ ตั้งแต่
ใช้แรงงานใช้ สมอง
และเจ้าของกิจการ
แต่มักจะเป็นผู้ปฏิบัติจนชำนาญ
หากมือลึกจะ เริ่มต้นชีวิตด้วย
ความลำบาก แต่ก็ต่อสู้ฟันฝ่า
จนได้รับความ สำเร็จระดับหนึ่ง
แม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ยืนในสังคมได้

 1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)

 
2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)

 
3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)

 
4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

 มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)

 
6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)

 
7.มือผสม(Mix Up Hand)