มือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

มือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

   มือชนิดที่ 7.มือผสม(Mix Up Hand) มือ ผสมคือมือที่รวมหลายมือเข้าด้วยกัน สังเกตจากลักษณะเล็บ และนิ้วมือ ส่วนใหญ่มักจะมีความรู้หลายอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญหรือไม่จริงนัก  จะชอบทำอะไรรู้อะไีีรไปเสียทุกเรื่อง แต่มักจะเอาดีได้ยาก  มือนี้มีกลักษณะเด่นคือจะมีมือแบบสี่เหลี่ยมหรือมือใบพายก็ได้แต่ก็จะไม่มีลักษณะเฉพาะหรือเด่นไปทางด้านใด  แต่จะสังเกตถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษคือลักษณะเล็บมือทีมีหลาย ๆ แบบอยู่ในนิ้วมือแต่ละนิ้วที่แตกต่างกันไป

 

มือผสม(Mixup-Hand)

 รูปลักษณ์ของมือ หรือลักษณะมือ
ลักษณะมือหลายประเภทผสมกันไม่มี-
ลักษณะใดจาก 1 - 6 ที่เด่นชัดกว่ากัน
นิ้วมือ
มีลักษณะหลายแบบแตกต่างแต่ละนิ้ว
เล็บปลายนิ้วมือ
มีหลายแบบแต่ละนิ้ว
เนินในมือ
ขึ้นอยู่กับมือ
เส้นลายมือ
มีสามเส้นหลัก คือชีวิต
สมองและเส้นจิต
มีเส้นวาสนาเพิ่มเข้า
มาหรือบางมืออาจมี
เส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกาย
ขึ้นอยู่กับลักษณะมือ 3 แบบที่กล่าวมา แต่ที่เด่นชัดมักจะเป็นคนจับจด

 เฟ้อฝันสร้างหลักการหรือวิมานในอากาศ ชอบการแต่งตัว

 ชอบการศิลปะดนตรี รักชอบในบทกวี ไม่ชอบกฎระเบียบและรักสะดวกสบาย
อุปนิสัยหรือความคิด
ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
ลักษณะนิ้วและเนินในมือ
เช่นเนินเสาร์สวย นิ้วเสาร์รูป
กรวย ก็จะเป็นคนที่มีความ
รู้ความสามารถในอาชีพและ
การค้าการขาย
อาชีพการงานและความสำเร็จ
สนใจหลายด้าน ทำงานได้หลากหลาย งานการตลาด

งานที่เกี่ยวกับการประสานงาน  งานอาสาต่างๆ 

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ
สูงนัก เพราะมักจะสนใจหลายอย่าง
หรือไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้าน
ใดโดยเฉพาะ จึงไม่ก้าวหน้าหรือขึ้น
ถึงจุดสูงสุดได้

อ่าน 1 มือพื้นฐาน (Elementary Hand)


1.มือพื้นฐาน (Elementary Hand)

 
2.มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ (Square-hand / Useful-hand)

 
3.มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น(Spatulate Hand)

 
4.มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)

 มือนักปราชญ์ (Philosophic  Hand)
5.มือศิลป์ (Artistic Hand)

 
6.มือไอเดีย(Idealistic Hand)

 
7.มือผสม(Mix Up Hand)