ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือขาด คนเส้นลายมือขาด

    ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า "วิปริต" คือปรากฏการณ์ที่เข้าใจยาก สร้างปัญหามากที่สุด และก็มีเสน่ห์ที่สุด (ท่านพุทธาสภิกขุ-โลกวิปริต เข้าใจยาก - พุทธทาสภิกขุ)
    

ดัง นั้นคำว่า วิปริตจึงมีความหมายได้ทั้งในเชิงด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ได้  มีความวิปริตเกิดขึ้นได้กับความเป็นมนุษย์  กับสัตว์ หรือรวมถึงความเป็นไปตามธรรมชาิติเช่นเรื่องของดินฟ้าอากาศ ยิ่งช่วงนี้มักจะได้ยินคนพูดกันบ่อย ๆ ว่าธรรมชาติเริ่มวิปริตมากขึ้นทุกที ทุกที เีิ้รื่องแบบนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก็สามารถให้คำตอบได้   ส่วนเรื่องคนที่จะมีความวิปริตผิดแปลกหรือแตกต่างจากผู้อื่นอย่างมาก หรือเข้าใจยาก จะดูได้จากลายมือหรือไม่  ซึ่งอันที่จริงมีหลายตำแหน่งที่จะดูว่าใครวิปริตผิดแปลกซึ่งสามารถดูได้ จากลายมือ แต่วันนี้จะได้นำตำแหน่งที่ดูง่ายและชัดเจนที่สุดมาแสดงให้เห็น และอาการวิปริตนี้ก็ไม่ได้เป็นโทษกับผู้ใดในลักษณะที่เป็นทางตรง  ดังรูปภาพต่อไปนี

 

ภาพที่ 1

    จากประสบการณ์ในการดูลายมือคนที่มีเส้นลายมือที่เกิดจากตำแหน่งเนินจันทร์ ตอนล่างสุด เส้นลายมือนี้มีความชัดเจนและยาวมากพอ คืออาจลากยาวเข้าไปในแนวเนินเสาร์  หรือแนวเนินพฤหัสก็มี  หากใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสเจ้าของมือที่มีลายมือแบบนี้จะพบกับ ความวิปริตบางอย่างบางประการจากตัวเขา  ตั้งแต่เล็กน้อย ๆ ในมุมคิดมุมมองซึ่งเป็นความมีเสน่ห์และสวยงามเช่นเป็นคนที่มีมุมคิดมุมมองใน เรื่องของการเสพหรือสัมผัส  เขาอาจชอบอะไรที่เป็นพิศษมาก ๆ จนยากที่จะอธิบายใ้ห้ใครได้รับรู้หรือเข้าใจ  หรือเขาอาจเกลียดอะไรที่มากจนเกินที่คนทั่ว ๆ ไปจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น

   แต่โดยปกติเส้นลายมือตามภาพที่ 1 ถือเป็นเส้นวาสนาอุปถัมถ์ คือใครมีเส้นแบบนี้ในมือเป็นเส้นวาสนาด้วย(ปลายเส้นเข้าเนินเสาร์) หรือลากเข้ามาเชื่อมกับเส้นวาสนา(ภาพที่ 1 มือซ้าย) เป็นเส้นที่ให้คุณอย่างมาก  มักจะได้รับความสำเร็จด้านอาชีพการงาน  การเงินด้วยความช่วยเหลือจากหลายทาง (มีโชคดีด้านการเงิน)

   ตรงนำแหน่งเนินจันทร์นี้คือตำแหน่งที่สือถึงความคิดฝัน การจินตนาการ   ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น คนที่มีเนินจันทร์สวยงามก็มีจิตนาการที่ดีที่นำมาซึ่งความสำเร็จได้อีกเช่น กัน(อ่านเพิ่มเติมความหมายของเนินแต่ละเนิน) คงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"  คนเราถ้าไม่มีจินตนการเสียเลยก็จะไม่ประสบผลสำเร็จใด ๆ เพราะจินตนาการมักจะเป็นเรื่องที่เกินจริงเสมอ และในจินตนาการหลาย อย่างก็เป็นไปได้อีกเช่นกัน  คนเราเดินทางไปเหยีบโลกพระจันทร์ได้ก็เริ่มต้นจากจินตนาการ เพราะจินตนการใด ๆ ก็ตามจะนำมาซึ่งการคิดค้นและการค้นหาต่อไป ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหลากหลายศาสตร์เช่นปัจจุบันนี้ล้วนมีที่มา จากจินตนการ   เช่นจินตนาการของการสื่อสารกันจากระยะใกล ๆ แม้แต่ต่างประเทศ ก็สามารถเห็นหน้าตากันได้ตลอดเวลาที่คุยกันมาถึงวันนี้ก็เกิดขึ้นได้จริงจาก ระบบโทรศัพท์รุ่น 3G รวมถึงอีกหลายช่องทางที่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งเสียงและภาพได้พร้อมกัน

    รูปภาพที่ 1 คือเส้นจินตนาการพิเศษ บุคคลนี้เป็นผู้หญิงท่านเป็นถึงอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นอาจารย์สอนพิเศษทางด้านศาสนาคือสอนศาสนาพุทธให้กับชาวต่างชาติ (ฝรั่ง) จากการที่ได้พยากรณ์เรื่องทั่วไป และตอบคำถามที่ท่านอยากรู้อยากทราบแล้วจนเป็นที่พอใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านสอบถามคือท่านสอบเพื่อขอทุนเรียนปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาจะได้หรือไม่ (ตอบท่านไปว่าได้ตามตั้งใจ) ก็พอมีเวลาเหลือก็เลยสอบถามกึ่งสนทนาพูดคุยกับท่านไปถึงตำแหน่งเส้นลายมือ ที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ทั้งสองมือ คือนอกจากท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิตโดยได้รับการช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์เป็น อย่างดีแล้ว  เส้นวาสนาเส้นนี้เิกิดต่ำจากสร้อยข้อมือจากเนินจันทร์ สื่อถึงความพิเศษถึงขั้นที่เรียกว่าวิปริต (ผิดแปลกจากธรรมดา ไม่ใช่วิปลาสคือเสียสติ) เป็นได้ทั้งดีและเสีย  แต่ดูมือโดยรวม ๆ แล้วก็บอกท่านไปว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่มีอะไรเสียหาย หากจะบอกเล่าให้ฟังบ้างก็ยินดีมาก   เพราะจากประสบการที่ผ่านมาคนที่มีลายมือเส้นนี้มักจะเป็นคนที่พิเศษ ทั้งวิธีคิด วิธีทำ หรือมีมุมคิดมุมมองในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากคนอื่นจนเข้าขั้นที่ เรียกว่าลายมือวิปริต  ท่าน ก็ยิ้ม ๆ และก็ตอบว่าในชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้  การที่่่่ท่านเป็นคนที่ไม่ดูหนัง  ไม่ฟังเพลง ไม่ดูรายการใด ๆ ที่เป็นบันเทิงเลยถือว่าวิปริตหรือไม่   ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียงแ่ต่ยิ้มตอบและขอบคุณที่ท่านเฉลยในสิ่งที่อยากรู้อยากทราบ  ท่านผู้อ่านคิดว่าอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะคิด...??

 


ภาพที่ 2

ส่วนภาพที่ 2 นี้คือลายมือเจ้าของกิจการ จะสังเกตเห็นเส้นวาสนาที่เกิดมาจากเนินจันทร์  เป็นเส้นที่ชัดลึกมาก ที่จริงก็อยากจะเรียนท่านที่ศึกษาลายมือให้ทราบว่าเส้นลายมือโดยเฉพาะเส้น วาสนาที่เกิดจากตำแหน่งนี้ ที่ผมได้พบมาคงมากกว่า 30 รายจะได้คำตอบคล้าย ๆ กันในแง่ของความเป็นคนที่พิเศษในมุมคิด มุมมอง  รวมถึงการใช้ชีวิต การการกินการดื่ม การสะสมสิ่งของ  บางคนก็สะสมตั๋วรถเมล์   บางคนสะสมของที่ละลึกในลักษณะที่พิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไป  ในทางไม่ดีก็มีให้เห็นเช่นบางคนอาจชอบดื่มหรือเสพยาเสพติด  อย่าง กรณีตัวอย่างลายมือตามภาพที่สองนี้ ท่านเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้า ดื่มไวน์ กินเที่ยวจนขาดสติ  แต่วันหนึ่งก็เข้าใจในสัจธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยเพราะได้ยินเสียงพระ สวดมนต์ตอนตีสี่ขณะที่ตัวเองกำลังจะเข้านอน(กลับจากไปเที่ยวไปดื่มกินมา)   ปัจจุบันกลับใช้ชีวิตที่ตรงกันข้ามจากอดีตที่เคยผ่านมา เข้าสู่โลกธรรมอย่างที่เรียกว่าเข้าถึง และเข้าใจ  แถมจังเป็นครูให้คนอื่น ๆ ได้อีกต่างหาก

   ลอง สังเกตดูในมือท่านนะครับว่ามีเส้นแบบนี้อยู่ในมือหรือไม่  ถ้ามีทั้งสองมือก็ลองทบทวนว่า ท่านมีวิถีที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง  หากไม่มีอะไรที่แตกต่างจนเีรียกได้ว่าพิเศษ ก็ส่งภาพลายมือหรือไปหาไปดูลายมือกับผมได้ฟรีเลยนะครับ.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


บทความวิเคราะห์ลายมือพร้อมตัวอย่างลายมือ

ลายมือพี่น้องแตกต่าง-ชีวิตก็แตกต่าง

ลายมือเส้นวิปริต

ลายมือคนฆ่าตัวตาย

ลายมือคนที่จะถูกรางวัลที่ 1

ลายมือมีเครดิต

ลายมือลาภลอย

วิธี พยากรณ์ลายมือ 349 บาท