ลายมือนายพล-นายทหารชั้นสัญญาบัตร

   ชีวิตในการรับราชการทหารเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ด้วยเพราะเป็นหน้าด่านแรกและสำคัญยิ่งในการปกป้องผืนแผ่นดินดูแลประเทศ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ผมเองก็เคยใช้ชีวิตทหารอยู่ช่วงสั้น ๆ คือสมัครเข้าไปรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการ(สมัครเข้าไปเป็นทหาร เกณฑ์ 1 ปีเต็ม ช่วงประมาณ ปี พ.ศ.2521 ก็ 30กว่าปีที่ผ่านมา) ได้รับการฝึกฝน บ่มเพาะความอดทนทั้งกายและใจ  ฝึกความมีระเบียบวินัย และฝึกความกล้าหาญ....(จำได้ประทับใจว่าฝึกหนักมาก-นายทหารที่ฝึกท่านก็บอกว่าเราคือกำลังพลด่านแรกที่ต้องเข้าไปปะทะกับข้าศึก  หากมีการศึกสงครามเกิดขึ้นจริง  ถ้าฝึกไม่หนักและไม่มีความพร้อมทั้งยุทธวิธี รวมถึงร่างกายและจิตใจแล้วเราก็ยากที่จะมีชีวิตรอดได้...คนที่อยู่เบื้องหลังที่เราอาสามาปกป้องเขาจะเป็นอย่างไร)

   ยศทหารบกหรือทหารทุกเหล่าทัพ (คลิกอ่านเพิ่มเติม)  ชั้นสัญญาบัตรคือสุดยอดปรารถนาของผู้ที่เข้าไปรับราชการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่านายพลคือตั้งแต่พลตรี พลโท และพลเอก  การที่จะมียศขึ้นถึงชั้นนี้ได้ต้องมีอะไรที่พิเศษจริง ๆ แม้แต่ในทางลายมือก็เช่นเดียวกัน ลักษณะมือและเส้นสายลายมือก็ต้องมีจุดบ่งชี้ว่ามีบุญวาสนาที่จะเข้ามาถึงตำแหน่งสำคัญหรือชั้นยศอันทรงเกีรยตินี้

มีตัวอย่างลายมือนายพลท่านหนึ่งที่ผมเคยดูลายมือ  มีตำแหน่งที่น่าสนใจนำมาเป็นกรณีศึกษาว่าบุคคลที่มีเส้นลายมือแบบนี้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใด ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมีเกียรติและศักดิ์ศรีเที่ยบเท่าชั้นนายพลได้เช่นกัน ในมือคู่นี้ท่านเป็นนายพลแต่ขอเออรี่-เกษียณอายุก่อนกำหนดด้วยปัญหาสุขภาพ  มีเส้นลายมือจะได้นำมาเป็นกรณีศึกษาพอสังเขปดังนี้

1.ปลายเส้นสมองที่แยกเป็นหางปลา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และมีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นนักวางแผนชั้นยอด เป็นนักแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม 

2.เส้นวาสนาแยกแขนงขึ้นจากเส้นชีวิตตั้งตรงและยาวไปถึงเนินเสาร์ เป็นผู้ซึ่งมีความเก่งกล้าด้านใดด้านหนึ่ง เช่นเรียนเก่งสอบชิงทุนได้   เป็นนักกีฬา  เป็น...และสามารถสร้างตัวเองด้วยความมานะพยายามจนถึงเป้าหมายได้ในที่สุด

3.เส้นอาทิตย์เด่นยาวชัดเจนและมีเส้นแยกแขนงขึ้นจากเส้นอาทิตย์เป็นลักษณะตัววี V เส้นอาทิตย์คือเส้นที่เรียกอีกอย่างว่าเส้นสำคัญ  ใครที่มีเส้นอาทิตย์สวย ๆ เนินอาทิตย์ในมือดี  ไม่มีเส้นตัดขวาง  การเข้าถึงความสำเร็จ  และได้รับความสำคัญหรือเป็นบุคคลสำคัญจึงเกิดขึ้นได้

4.เส้นสมองเข้าถึงเนินพฤหัส  มีความสามารถพิเศษในการควบคุมหรือการบังคับบัญชา  มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำ  มีจิตใจที่มุ่งมั่นสูง

5.เส้นใจรักเกียรติ มีความศรัทธาสูง  ปลายเส้นใจมีเส้นแขนงแยกเป็นรูปตัววี หรือเป็นลักษณะฐานดอกบัว มีโอกาสดีที่จะได้รับความสำเร็จที่เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ (ยศตำแหน่งที่สูง หรือสถานะทางสังคมที่สูง)

6.กาบาตกลางมือ คือการได้รับความคุ้มครอง หรือมีความแคล้วคลาดจากภัยอันตราย  รวมถึงชีวิตมักจะมีโอกาสดี ผ่านเรื่องร้าย ๆ ได้อย่างปาฏิหารย์ เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับใช้สังคมหรือช่วยเหลือผู้อื่น

อนึ่งเส้นวาสนาท่านในมือขวาเป็นเกาะยาวตั้งแต่เหนือเส้นใจขึ้นไป(สุขภาพเป็นปัญหาและอุปสรรคต่ออาชีพการงาน) 

ในบทความนี้ผมอยากนำเสนอลายมือนายทหารที่พิเศษ ชีวิตเริ่มจากพลทหารแต่มีความฝันว่าจะเป็นนายพล  มาดูลายกับผมและให้ผมช่วยยืนยันว่าจะมีโอกาสติดยศพลตรีก่อนเกษียรได้หรือไม่  มาดูคำตอบนะครับว่าจะเป็นนายพลได้อย่างไร

-สังเกตว่าเส้นวาสนาในมือขวาเกิดจากเส้นชีวิตและยาวตรงเข้าถึงเนินเสาร์ (อ่านหมายเลข 2 ของลายมือนายพล)

-เส้นเกียรติยศเกิดขึ้นในมือขวา 2 ครั้ง และมีครั้งที่ 3 เล็ก ในช่วงบนสุดด้วย ผมถามว่าท่านเคยได้รับยศสูงสุดสองครั้งมาแล้วเมื่ออายุ 52 กับ 56 ปีใช่หรือไม่ท่านก็ยืนยืน  ตอนนี้ท่านได้ยศพันเอกพิเศษ  โดยใช้ชีวิตทหารที่เริ่มต้นด้วยการเป็นทหารเกณฑ์ มาสอบเป็นสายสิบ และเรียนต่อเพื่อสอบเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชีวิตทหารก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ  รอติดยศนายพลก่อนเกษียณจะเป็นไปได้หรือไม่  มาดูกันต่อไป

-เส้นอาทิตย์ที่เด่นสวยงาม ไม่มีเส้นตัดขวางเส้นอาทิตย์  ฐานเส้นอาทิตย์มีลักษณะเป็นสามขาหมายถึงการได้รับความสำคัญหรือมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่ส่งเสริมให้ได้รับความสำเร็จได้ในอาชีพการงาน และมีโอกาสดีที่จะเข้าถึงความสำเร็จสูงสุดในชีวิตตามที่ตั้งหวังไว้

-กากบาตกลางมือก็อีกเครื่องหมายหนึ่งที่สนับสนุนให้ชีวิตมีปฏิหารย์ได้เสมอ  หากสังเกตที่เนินพุธจะมเส้นพุธที่เด่น ซึ่งก็เป็นเครื่องหมายที่่ส่งเสริมมีโชคลาภและประสบผลสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงได้คำตอบแล้วนะครับว่า ว่าผมพยากรณ์ให้กับเจ้าของลายมือท่านนั้นว่าอย่างไร

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล-ลายมือนายพล-นายทหารชั้นสัญญาบัตร


 เรียนรู้ดูลายมือจากลายมือจริง

คลิกอ่านมือและองค์ประกอบหลัก