ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.Howard Gardner)


ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Dr.Howard Gardner) นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญา และอัจฉริยภาพด้านต่างๆ 8 ประการ
ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นที่รู้จักและมีการนำไปใช้ในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ดร.การ์ดเนอร์ไม่เชื่อว่า
การวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ (IQ test) นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้ แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถ
สร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาซึ่งศักยภาพนั้น
ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวว่า
 มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆ แต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้
มากกว่าด้านอื่น ซึ่งจำเพาะกับคนๆนั้นเท่านั้น
 ทฤษฎีพหุปัญญา และอัจฉริยภาพด้านต่างๆ 8 ประการประกอบด้วย

สแกนลายนิ้วมือกับพหุปัญญา 8 ประการ

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) >>  มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี
   -   มีนิสัยรักการอ่าน ติดหนังสือ ชอบเขียน ชอบพูด สามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้ดี
   -   มักจะได้ยินเสียงของคำก้องอยู่ในหูก่อนที่จะได้อ่าน พูด หรือเขียน
   -   จำชื่อสถานที่ เรื่องราว รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี
   -   เจ้าบทเจ้ากลอน มีอารมณ์ขัน ตลก ชอบเล่นปริศนา คำทาย
   -   ชอบพูดเล่นคำ สำนวน คำผวน คำพ้อง
   -   ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ มากกว่าคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์"
2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  (Logical – Mathmatical Intelligence) >> มีความสามารถในการคิดแบบมีเหตุ และผล รวมถึงการคำนวณได้ดี
  -  ชอบทดลองแก้ปัญหา สนุกที่ได้ทำงานกับตัวเลข หรือเกมคิดเลข การคิดเลขในใจ เป็นต้น
  -  ชอบและมีทักษะในการใช้เหตุผล การซักถามปัญหาให้คิดเชิงเหตุผล
  -  ชอบทำตามสั่ง ทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบตามลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน
  -  สนใจข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และวิทยาการต่าง ๆ
  -  ชอบค้นหาเหตุผลมาหักล้างหรือวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้อื่น
  -  เชื่อถือเฉพาะแต่สิ่งที่อธิบายได้ มีเหตุผลเพียงพอ
  -  ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์"
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) >> มีความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี
  -  ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศิลป
  -  ชอบฝันกลางวัน ชอบหลับตาคิดถึงภาพในความคิด จินตนาการ
  -  ชอบวาดภาพ ขีดเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษ สมุดจดงาน
  -  ชอบอ่านแผนที่ แผนภูมิต่าง ๆ
  -  ชอบบันทึกเรื่องราวไว้ในภาพถ่ายหรือภาพวาด
  -  ชอบเล่นเกมต่อภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจับผิดภาพ หรือเกมที่เกี่ยวกับภาพ
  -  ชอบเรียนวิชาศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณิต
  -  ชอบวาดภาพในลักษณะมุมมองที่แตกต่างออกไปจากธรรมดา
 -   ชอบดูหนังสือที่มีภาพประกอบมากกว่าหนังสือที่มีแต่ข้อความ"
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) >> มีความสามารถในการแสดงออก ควบคุมความคิด ความรู้สึกได้ดี
  -   ชอบการเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง ชอบสัมผัสผู้อื่นเมื่อพูดคุยด้วย
  -   เป็นนักกีฬา กระตือรือร้น ชอบเต้นรำ เล่นละคร หรือบทบาทสมมุติ
  -   ชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าจะให้คนอื่นทำให้ตน
  -   ขอบทำมือประกอบท่าทางขณะพูดคุย
  -   ชอบพูดคุยเสียงดัง เอะอะตึงตัง ชอบเล่นหกคะเมนตีลังกากับเพื่อน
  -  ชอบเล่นเครื่องเล่นที่โลดโผน หวาดเสียว เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน รถไฟเหาะตีลังกา ฯลฯ
  -  ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ์ ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง
  -  ชอบลงมือกระทำจริงมากกว่าการอ่านคู่มือแนะนำหรือดูวิดีโอแนะนำ
  -   ชอบคิดหรือใช้ความคิดขณะออกกำลังกาย เดิน วิ่ง"
5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) >> มีความสามารถในการซึมซับ สัมผัสสุนทรีย์ทางดนตรีได้ดี
  -  ชอบร้องรำทำเพลง เล่นดนตรี
  -  ชอบเสียงต่าง ๆ ชอบธรรมชาติ
  -  แยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ดี รู้จักท่วงทำนอง เรียนรู้จังหวะดนตรีได้ดี
  -  ชอบผิวปาก หรือฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทำงาน
  -  ชอบการเคาะโต๊ะ หรือขยับเท้าตามจังหวะเมื่อฟังเพลง
  -  สามารถจดจำเสียงที่เคยได้ยินแม้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งได้
  -  สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น
  -  มักจะได้ยินเสียงเพลงจากภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุก้องอยู่ในหูตลอดเวลา"
6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)  >> มีความสามารถในการเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  -  ชอบมีเพื่อน และมักจะมีเพื่อนสนิทหลายคน  ชอบพบปะผู้คนร่วมสังสรรค์กับผู้อื่น
  -  ชอบเป็นผู้นำ หรือมีส่วนร่วมในกลุ่ม
  -   ชอบแสดงออกให้ผู้อื่นทำตาม ช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานหรือประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  -   ชอบพูดชักจูงให้ผู้อื่นทำมากกว่าจะลงมือทำด้วยตนเอง
  -   เข้าใจผู้อื่นได้ดี สามารถอ่านกิริยาท่าทางของผู้อื่นได้
  -   ชอบสังคม ชอบการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่าจะอยู่คนเดียวที่บ้านในวันหยุด"
7.  ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) >>  มีความสามาถในการตระหนักรู้ในตนเองได้ดี
  -  ชอบอยู่ตามลำพังคนเดียวเงียบ ๆ คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
  -  ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ มีแรงจูงใจสูง
  -  มีอิสระในความคิด รู้ตัวว่าทำอะไร และพัฒนาความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอ
  -  ชอบใช้เวลาว่างในวันหยุดอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะออกไปในที่ ที่มีคนหมู่มาก
  -   เข้าใจตนเอง หมกมุ่นอยู่กับความรู้สึก ความคิดและการแสดงออกของตัวเอง
  -  ชอบทำอะไรด้วยตนเองมากกว่าที่จะคอยให้คนอื่นช่วยเหลือ"
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) >> มีความสามารถในการเข้าใจธรรมชาติได้ดี
  -  รักสัตว์ ชอบเลี้ยงสัตว์ มีจิตใจเมตตา
  -  สนใจสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว
  -  สนใจความเป็นไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ การดำรงชีวิต จิตวิทยา
  -  คิดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
  -  เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์ได้เป็นอย่างดี รู้จักชื่อต้นไม้ ดอกไม้หลายชนิด
  -  มีความไวต่อความรู้สึก การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้า อากาศ
  -  สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
  -  มีความรู้เรื่องดวงดาว จักรวาล สนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต"


เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องลายนิ้วมือ วิเคราะห์หาพหุปัญญา 8 ประการด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ

ลายนิ้วมือแบบต่างๆ

6 แบบบอกความเป็นตัวตน ระดับจิตใต้สำนึก
https://goo.gl/4MWpyP

อ่านเพิ่มเติมเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นจากลายนิ้วมือ
 https://goo.gl/JttgYV


ดูตัวอย่างผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือ แบบเต็ม 1 คน

 https://goo.gl/N7053a