Open menu

-การแจ้ง วัน เดือน ปีเกิด  (จะตรวจสอบยืนยันวันเดือนปีกับปฏิทิน 100 ปีให้อีกครั้งหนึ่ง) เพื่อใช้สำหรับกำหนดช่วงวันที่ในหนึ่งรอบพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน  หรือรายปีก็ตาม เช่นคนเกิดวันที่ 1 ม.ค. การนับช่วงพยากรณ์ 1 เดือน ก็ต้องเริ่มจากวันที่ 1 ม.ค ถึง 30 ม.ค. รอบถัดไปก็นับจาก 31 ม.ค. - 29 ก.พ. หรือถ้าคนที่เกิด 10 ม.ค. ก็ต้องนับจาก 10 ม.ค. - 9 ก.พ.เป็นหนึ่งรอบพยากรณ์  ส่วนกรณีนับรอบปี ก็เริ่มนับจากวันที่เกิด เช่นเกิด1 ม.ค. การเริ่มนับปีก็เริ่มจากวันที่ 1 ม.ค. - 30 ธ.ค. อย่างนี้เป็นต้น   แต่ถ้าไม่แจ้งวันเดือนปีเกิดก็ไม่สามารถกำหนดวันเริ่มต้นในการนับได้ ไม่่ว่าจะเป็นพยากรณ์รายเดือนหรือรายปีก็ตาม (คลิกอ่านเพิ่มเติม ตารางพยากรณ์ลายมือ)


ข้อมูลส่วนตัวพอสังเขปที่ท่านพอจะบอกได้:เช่นอาชีพ /สถานะภาพการสมรส/(ข้อมูลของท่านทั้งหมดเป็นความลับ)  การบอกอาชีพการงานก็เป็นผลดีสำหรับท่านเช่น มีอาชีพเป็นนายทหารการดูลายมือก็เน้นไปเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน ความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดเจนจากในมือว่าช่วงไหนจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้น   ส่วนนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการก็จะสามารถบอกว่าปีใด ๆ จะประสบผลสำเร็จ  หรือเหมาะกับการเริ่มต้น หรือขยายกิจการ

-หมอดูลายมือต้องทราบประวัติส่วนตัวด้วยหรือไม่ คืออย่างนี้ครับ การดูดวงลายมือจะดูอยู่อย่างน้อย 2 อย่างเป็นหลัก คือดวงลิขิตคือติดมากับตัวหนึ่ง  อีกหนึ่งคือการกระทำของเจ้าของดวงคือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่หรืออาชีพการงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ทั้งสองอย่างนี้จะเกื้อกูลกันครับ ถ้าคนดวงดีคือลายมือดีแล้วได้อยู่ในพื้นที่หรือทำเลที่ดี ได้ประกอบอาชีพการงาน ในภพภูมิที่ดีก็จะได้ผลดีมาก เปรียบพืชพันธุ์ดีได้ปลูกในที่ดินอุดม มีน้ำท่าอากาศที่เหมาะสมย่อมเจิรญงอกงามได้ผลดี แต่หากไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อหรือเลือกอาชีพที่ไม่เหมาะก็จะได้ผลที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง  ทั้งนี้ถ้าได้ทราบอาชีพหรือหน้าที่การงานแล้วผมก็บอกได้ว่าท่านจะก้าวไปถึงระดับใดของชีวิตในอาชีพการงานนั้น เช่นเป็นตำรวจหรือทหาร ดูดวงในมือก็จะบอกได้ว่าท่านจะได้ยศถึงขั้นนายพัน.. หรือนายพล ... ถ้าอาชีพค้าขายก็จะบอกท่านได้ว่าสิ่งที่ค้าขายอยู่นั้นดีแล้วเหมาะแล้วหรือไม่ และจะร่ำรวยหรือประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดในช่วงปีใดคือช่วงที่เหมาะกับการลงทุนเพิ่ม จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายกิจการในช่วงใด  หรือช่วงปีใดควรชะลอไว้ก่อน มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเสริม...หรือระมัดระวังเป็นพิเศษ..

-หากท่านจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับส่วนตัวเลยก็ได้ครับ และก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกัน เพราะสามารถพยากรณ์ไปได้ เช่นกรณีดูว่าลายมือท่านบอกว่าท่านจะร่ำรวย หรือขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตในช่วงปีใดก็จะบอกไป  ท่านก็จงดูว่าท่านประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วก็วางแผนให้เกิดผลสำเร็จตามนั้น เปรียบเทียบหรือยกสมมติว่าเจ้าของลายมือปลูกต้นไม้เพื่อขายลูกขายผล ส่วนมากก็จะใช้เวลา 3- 5 ปี ในระหว่างนั้นท่านก็บำรุงรักษาให้ดีให้ลงตัวตามช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วผลก็จะได้ตามนั้นสำหรับคนดวงดี  แต่คนดวงไม่ดี ทำให้ดีอย่างไรก็อาจได้ตามนั้นไม่ทั้งหมดหรืออาจได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่ก็ยังดีนะครับเพราะเรารู้ล่วงหน้าว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ไม่ดี เป็นช่้วงที่มีอุปสรรคปัญหา  ก็จะได้ไม่ประมาท ไม่ชะล่าใจ ไม่ปล่อยปะละเลยให้เสียหายมากว่าที่ควรจะเป็น  

-สำหรับบางคนลายมือบอกว่าจะได้ลาภลอยเมื่อปีใด เดือนใด ถ้ามีอยู่ในมือผมก็จะบอกให้นะครับ แล้วช่วงนั้นก็อย่าลืมลงทุนหรือทำอะไรเพื่อให้ผลออกมาในช่วงเดือนหรือปีนั้น ๆ   จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เคยสร้างสมไว้ครับ อุปมาได้เหมือนคนดีย่อมทำดีได้ง่าย คนมีบุญเข้าถึงมรรคผลอันอุดมได้ด้วยเหตุของกรรมดี


 

อ.ธนพงศ์ หลักนครพล ดุลายมือโดยพบกัน 

คลิกอ่าน ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง