{rokbox}images/stories/9mount/9mount-w.jpg{/rokbox}

9 เนินในมือบอกอะไรได้บ้าง สำคัญอย่างไร ?
ความ จริงเนินในมือสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเส้นลายมือ หรืออาจสำคัญมากว่าด้วยซ้ำ  เพราะเนินในมือคือรากฐานและพลังขับเคลื่อนของแต่ละคน  เป็นโครงสร้างหลักของทุก ๆ เรื่อง เป็นพื้นที่ หรือเป็นแหล่งที่ระบุสถานะภาพของแต่ละเรื่องหรือแต่ละบริบทของชีวิตที่จะ ดำเนินไป เนินในมือแต่ละเนินคือองค์ประกอบที่ใช้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย กล่าวคือ

คลิปอธิบายความหมายของเนินในมือ

เนินในมือสื่อถึงความอุดมและความสำเร็จ 1/2

เนินในมือสื่อถึงความอุดมและความสำเร็จ 2/2

เนินในมือที่สมบูรณ์และให้คุณหรือมีคุณภาพดีคือเนินในมือที่มี ความนูนพอเหมาะ เนินในมือไม่เป็นร่องลึกหรือยุบ หรือแฟบแบนเกินไป  แต่ก็ไม่นูนเด่นขึ้นมากเกินไป  คือทุกเนินจะมีความผสมกลมกลืน ไม่สูงเด่นเฉพาะเนินใดเนินหนึ่ง มือก็ต้องมีความหนาพอเหมาะ (หนาประมาณ 30 ม.ม. ไม่ควรเกิน 35 ม.ม.)
เนินที่นูนเด่นมากเกินไปจะให้ผลไปในทางลบหรือ ทางร้ายของเนินนั้น ๆ  ส่วนเนินที่แฟบแบนก็จะไม่ให้คุณหรือส่งผลในด้านดีตามอิทธิพลของเนิน

1. เนินจันทร์ =จินตนาการ=วิสัยทัศน์ บอกถึงพลังของความคิดความฝัน ความหวัง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของมือนั้น

2.เนินอังคารสูง=แผนงาน=การวางแผน  การเอาชนะ ความต้องการที่จะชนะ หรือการเข้าถึงเป้าหมาย บอกถึงพลังของการสร้างฝันหรือการสานฝันตามเนินจันทร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยการจัดทำแผน การตระเตรียม การออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ

3.เนินพุธ=ปฏิบัติการ=บริหารจัดการบอกถึงการผสมผสานระหว่าง(วิสัยทัศน์+แผน+พลังขับ) ความฝันกับความพยามที่เกิดขึ้นแล้วตามเนินจันทร์ และเนินอังคาร นำมาลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กลยุทธ์ ผสมผสานเข้ากับความเป็นปัจจุบัน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4.เนินอาทิตย์=เครื่องมือและทุน คือปัจจัยเสริมหรือตัวช่วยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ (ดูภาพประกอบที่ 2 เริ่มจากเนินจันทร์ ถึงเนินอาทิตย์) จากการคิดฝัน(วิสัยทัศน์) จากแผนงาน จากการลงมือปฏิบัติหรือบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการผสมผสาน ระหว่างเนินจันทร์ อังคาร และพุธ  อย่างไรก็ตามคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มากกว่าต้องมีอาทิตย์ที่เด่น เปรียบก็เหมือนมีตัวช่วยเช่นการได้รับความช่วยเหลือหรือให้เครดิตด้านเงินทุน  ประกอบกับความรู้ความสามารถของตัวเอง การได้รับความสำคัญและการเข้าถึงความสำเร็จตามที่หวังไว้

5.เนินเสาร์=ผลประกอบการ=ผลที่ได้รับ ความเชื่อความศรัทธา บอกถึงความมั่นคง การมีหลักฐาน หน้าที่การงาน รวมถึงความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของเจ้าของมือ  ตำแหน่งของเนินเสาร์นี้เป็นจุดศูนย์รวมของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  เป็นเสมือนคลัง หรือโกดังเก็บทรัพย์สมบัติทั้งที่จับต้องมองเห็นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์และทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ก็จะเห็นได้จากเนินดังกล่าวนี้

หาก สังเกตให้ดีจะเห็นว่าเนินจากเนินหมายเลข 1 - 4 (1 จันทร์=ฝันหรือจินตนาการ-2 อังคารสูง=คิดอ่านวางแผน พลังขับ - 3 พุธ= ปฏิบัติการ- 4 อาทิตย์=ความรู้หรือเครื่องมือ-ประสบการณ์) ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จไหลรวมเข้าเนินเสาร์ในเนินหมายเลข 5  จะดูเหมือนว่าจะเป็นองค์ประกอบที่จะได้มาจากภายนอก จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หรือเพิ่มเติมเข้ามาในตัวของบุคคลนั้น ๆ  คือเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่มเติมเข้ามาให้เกิดความสำเร็จกับตัวเองให้มากขึ้น 

ส่วนเนินหมายเลข 6 ถึง 9 (6 ศุกร์=ครอบครัว- 7 อังคารต่ำ=ความมานะบากบั่น-8 พฤหัสฯ=ภูมิปัญญา ความมุ่งหวัง คุณธรรม ) ซึ่งจะทำให้เกิดผลสำเร็จหรือไหลรวมเข้าเนินเสาร์เนินหมายเลข  5 เช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่าเนินในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือติดตัวมาเช่นเนิน ศุกร์คือครอบครัวหรือพันธุกรรม ซึ่งส่งผลถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล เนินอังคารต่ำก็เกี่ยวกับความเป็นตัวตนเป็นหลัก เช่นความกล้า ความกลัว เป็นต้น   รวมถึงเนินพฤหัสก็เช่นกัน  ลองมองภาพประกอบที่ 2 ดูแนวลูกศรที่ไหลทั้งสองฝั่งของมือและไหลรวมเข้าเนินเสาร์ แล้วอ่านความหมายของแต่ละเนินประกอบอีกครั้งจะได้เข้าใจมากขึ้น

6. เนินพฤหัส=คุณสมบัติเฉพาะตัว บอกถึงความมั่นคงทางคุณธรรม ความยุติธรรม และการนำ การปกครอง คุณสมบัติเปรียบได้อีกออย่างคือสมรรถนะหรือความพร้อมหลาย ๆ ด้าน คนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีด้วยกาย  วาจา ใจหรือจิตวิญญาณ  ในหนึ่งอาชีพใด ๆ เจ้าของหรือผู้บริหารจัดการต้องมีองค์ประกอบพร้อม ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงผลสำเร็จเข้าไปรวมในเนินเสาร์

7.เนินอังคารอังคารต่ำ=อัตตา=อารมณ์ บอกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกเช่นความกระตือรือร้น ความต้องการที่จะเอาชนะ หรือการต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อารมณ์ด้านดีด้านร้ายก็ส่งผลถึงความสำเร็จในชีวิตในเนินเสาร์

8.เนินศุกร์=ความรัก=ความสงบ บอกถึงความรัก ความสุขกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณและการควบคุมอารมณ์ ส่งถึงสำเร็จในเนินเสาร์

9.ราบอังคาร=วงเวียน=ทางแยกทางร่วม เป็นศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เสมือนเป็นวงเวียนที่มีทางแยกทางร่วม เป็นจุดรวมรับความทุกข์ ความสุข หากเนินนี้ดีไม่เป็นร่องลึก เจ้าของมือก็มีความสุข ความสำเร็จตลอดชีวิต

และส่วนเนินหมายเลข 10  บางอาจารย์ท่านเรียกว่าเนินเนปจูน(ท่านอาจารย์ สมบัติ  รูปประดิษฐ์) บางอาจารย์ท่านก็ยังไม่ถือว่าเป็นเนิน บางอาจารย์ก็แบ่งตรงนี้ออกเป็น 2 เนินคือทางพื้นที่ติดกับเนินจันทร์เรียกเนินเนปจูน  พื้นที่ส่วนที่ติดกับเนินศุกร์ เรียกเนินพลูโต (ท่านอาจารย์ พ.อ.ปรีชา  แดงบุบผา) และเนินในส่วนนี้มีความสำคัญแสดงถึงหลักฐานบ้านเรือนหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของมือจะได้รับหรือครอบครองเป็นเจ้าของ
อย่างไรถึงจะเรียกว่าเนินสมบูรณ์หรือมีคุณภาพ   เนินที่ดีจะต้องอิ่มเต็มนูนขึ้นพองาม(ไม่นูนมากเกินไป)  สีสดใส ไม่มีเครื่องหมายร้าย หรือเส้นอุปสรรคตัดขวาง ก็จะได้รับความสำเร็จตามอิทธิพลของเนินนั้น ๆ

เนินในมือเนินใดสูงเด่นพอดีอิทธิพลของเนินในด้านดีหรือด้านให้คุณก็จะแสดงผลปรากฏกับเจ้าของ  แต่ในทางตรงกันข้ามหากเนินในมือเนินใดสูงเด่นมากเกินไปอิทธิพลด้านลบด้านลบของเนินนั้น ๆ จะแสดงผลกับเจ้าของมือ  แต่หากเนินแฟบแบนก็จะไม่ได้รับผลหรือให้คุณในด้านบวกหรือให้ผลน้อยมาก

มารู้ศึกษาเพิ่มเติมและเข้าถึงการวิเคราะห์เนินต่าง ๆ  ในมือแต่ละเนินว่าสำคัญอย่างไร

{rokbox}images/stories/9mount/9mount-w.jpg{/rokbox}  {rokbox}images/stories/9mount/9mountw-2.jpg{/rokbox}

จากการดูภาพประกอบที่ 1 และ 2 และอ่านความรู้เบื้องต้นเป็นการแนะนำแล้วจะเห็นได้ว่าทุกเนินส่งผลถึงความสำเร็จในเนินเสาร์ทั้งสิ้น ทั้งหลายทั้งหมดไหลรวมเข้าเนินเสาร์  มีองค์ประกอบที่มาจากภายนอกส่วนหนึ่งและส่วนที่เป็นภายในหรืออารมณ์ ความเป็นตัวตนอีกส่วนหนึ่ง   ต่อไปนี้มาขยายความหมายของเนินแต่ละเนิน

เนินในมือ 9-10 เนิน,ดูลายมือต้องดูเนินในมือ  

เนินในมือแบ่งเป็น 9 เนินหลักแต่มีเนินย่อยด้วย

1.เนินจันทร์  ฝั่งขอบมือด้านนิ้วก้อย(ริมมือ) เริ่มต้นล่างสุดนับจากสร้อยข้อมือขึ้นมา (ภาพประกอบ ตำแหน่ง หมายเลข 1)ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเนินต่าง ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต  เพราะจันทร์หมายถึงน้ำ ชีวิตเกิดจากน้ำ(H2O) หมายถึงความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูป ความฝัน ความจินตนาการ  ความเย็น  อิทธิพลของดวงจันทร์มีผลต่อน้ำขึ้นน้ำลง พระจันทร์ใน 1 เดือน มีข้างขึ้นข้างแรม มีสว่างมีมืด  มีเว้าแหวงและเต็มดวง  คนที่มีเนินจันทร์อิ่มเต็ม สมบูรณ์ จึงเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมด้านจินตนาการ มีความรู้สึกเย็น  เหมาะกับการที่จะเป็นนักคิด  จิตกร กวี  หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับธรรมชาติ  แต่ถ้าเนินจันทร์กว้างและนูนอิ่มเกินไป  มักจะอยู่ในจินตนาการมากว่าความจริง จึงขาดพลังแห่งความสำเร็จ ต้องดูเนินอังคารสูงประกอบด้วย  

{rokbox}images/stories/9mount/marw.jpg{/rokbox} 2.เนินอังคารสูง  เนินนี้ขยับสูงขึ้นมาอีกจากเนินจันทร์ อยู่กึ่งกลางระหว่างเนินพุธกับเนินจันทร์  (ภาพประกอบตำแหน่ง หมายเลข 2) ส่วนมากเนินจะอยู่ใต้เส้นใจลงมาทางเนินจันทร์ ดูภาพประกอบที่แสดงให้เห็นเนินอังคารสูงของ 2 มือที่แตกต่างกัน ความสำเร็จในชีวิตของสองคนนี้จะแตกต่างกันมาก

เนินอังคารสูง 2 มือที่แตกต่างกันมาก  คนที่เนินอังคารสูงแฟบแบน (มือขวา)มักเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นมากนัก ขาดความพยามที่จะนำพาชีวิตให้ถึงเป้าหมาย  แต่ถ้า เนินอังคารสูงสมบูรณ์หรือเนินเด่นเช่นนี้ (มือด้านซ้าย) จะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตสูง และไม่ย่อท้อต่อความยาก ลำบากที่จะพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จให้จงได้ และจะประสบผลสำเร็จด้วยความพยามยามของตัวเองเป็นหลัก รู้จักวางแผน ทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อพิชิตเป้าหมาย มักจะเป็นนักต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ใครอีกเช่นกัน  คนที่มีเนินอังคารสูงสมบูรณ์มักจะเป็นคนเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นความจริงได้  เป็นคนมีพลังขับเคลื่อนชีวิตสูง ชอบความรวดเร็ว มีความกล้าต่อสู้ กล้าเผชิญหน้าและท้าทายอุปสรรค มีแผนงานและวิธีการที่จะทำให้สำเร็จได้ตามแผนอย่างแยบยล และมักจะมีลางสังหรณ์ รวมทั้งมีโชคลาภอีกต่างหาก

{rokbox}images/stories/9mount/haandwoody.jpg{/rokbox} 3.เนินพุธ คือบริเวณพื้นที่ใต้นิ้วก้อยจากเส้นใจขึ้นไปถึงเส้นรัดโคนนิ้วก้อย(ภาพ ประกอบตำแหน่ง หมายเลข 3)  เนินนี้คือเนินที่รวบรวมจินตนาการจากเนินจันทร์และแผนงานจากเนินอังคารสูงมา สังเคราะห์และดำเนินการให้เป็นจริงได้  เพราะใครที่มีเนินพุธสมบูรณ์นั้นหมายถึงการมีความสมบูณ์พร้อมเรื่องความรู้  ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ความรู้ในเชิงตรรกศาสตร์ ความรอบรู้หลาย ๆ องค์ความรู้ (ครบเครื่องเรื่องความรู้) ความจำ  และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วาทศิลป์  การใช้เหตุผลด้านต่าง ๆ และที่สำคัญคนที่มีเนินนี้สมบูรณ์มักจะเป็นคนมีสุขภาพดี และมีความรักสดใสอีกต่างหาก [เนินกลางมือไม่บุ๋มลึก] มือดาราพิธีการนักพูดระดับประเทศ  จะสังเกตได้ว่าเนินค่อนข้างกว้างอิ่ม มีเนินอาทิตย์ (ใต้นิ้วนาง) สมบูรณ์(อาทิตย์สนับสนุนพุธ หรือพุธได้รับอิทธิพลจากอาทิตย์)  แสดงว่าจะได้่รับความสำเร็จและมีเชื่อเสียงเงินทองจากอิทธิพลของเนินอาทิตย์ มาส่งเสริมพุธอีกต่างหาก ซึ่งจะมีผลให้เจ้าของมือมีชื่อเสียงเงินทอง และความสำเร็จจากการพูด หรือมีวาทศิลป์ในการเจรจาเป็นเลิศ

 


4.เนินอาทิตย์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินสำคัญ อยู่ใต้นิ้วนางฝรั่งเรียกนิ้วแหวน (Ring finger-ภาพประกอบตำแหน่งหมายเลข 4) เป็นนิ้วที่สวมแหวนหมั้นหรือแหวนแต่งงาน โดยเฉพาะนิ้วนางข้างซ้าย บริเวณเนินอาทิตย์คืออยู่ใต้นิ้วนางลงมาถึงเส้นใจ   เนินนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์  (ดวงอาทิตย์) ให้นึกถึงความสว่างไหวและร้อนแรงทรงอิทธิพลของดวงอาทิตย์ไว้จะเข้าใจความหมายมากขึ้น คนที่มีเนินนี้สมบูรณ์จะมีพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทอง  ชื่อเสียง เกียรติยศ เนินอาทิตย์เปรียบก็เหมือนคลังปัญญา คลังอาวุธ คลังประสบการณ์ความรู้ การเข้าถึงศิลปะ ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือุปกรณ์เสริมที่บันดาลให้การพิชิตเป้าหมายได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ ก็ตาม  แต่ หากเนินไม่สมบูรณ์หรือแบนแฟบ ถ้ามีเส้นอาทิตย์สวยงามก็จะช่วยได้มาก  
{rokbox}images/stories/9mount/sunw.jpg{/rokbox} มือนี้จัดว่าเนินอาทิตย์ค่อนข้างสมบูรณ์

หากมีเส้นด้วยจะดีมาก จะเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียว  แต่มือที่มีเนินในมืออิ่มสมบูรณ์ทุกเนินอย่างนี้จะมีพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองมาก่อนแล้ว  ส่วนมากจะมีบุญเก่าดีชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนดิ้นรนอะไรมากก็จะประสบผลสำเร็จด้วยตัวเองอยู่แล้ว

5.เนินเสาร์ อยู่ใต้นิ้วกลางมาถึงเส้นใจ (ภาพประกอบ ตำแหน่งหมายเลข 5) อยู่ในตำแหน่งใต้นิ้วกลางลงมาถึงเส้นใจ  นิ้วเสาร์คือนิ้วหลักเช่นเดียวกับเนินเสาร์ ซึ่งเป็นเสาร์หลักหรือเป็นจุดศูนย์รวมความทุกข์ความสุขหมายถึงการดำเนินชีวิต ความมั่นคง ความคงอยู่ ความปลอดภัย  ความเชื่อและการนับถือศาสนา  เส้นลายมือที่เกิดจากตำแหน่งใด ๆ  ก็ตามวิ่งเข้ามาหยุดใต้นิ้วกลางถือได้ว่าเป็นเส้นวาสนา  หากเนินเสาร์อิ่มเต็มไม่แฟบแบน มีเส้นเสาร์หรือเส้นวาสนาสวยงาม ไม่มีเส้นตัดหรือเส้นแตกเป็นเกาะ หรือเส้นขาด  เจ้าของมือย่อมมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน  มีความสมบูรณ์พร้อมทางทรัพย์สินต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ยังประโยชน์และความมั่นคงทางฐานะและสังคม  อย่างไรก็ตามถ้าเนินเสาร์ดีแล้วเนินอื่น ๆ ดีด้วยเจ้าของมือก็จะได้รับความสุขความสมบูรณ์พร้อม  แต่ถ้าเสาร์ดีแต่เนินอื่น ๆ ไม่มีพลังหรือเสียหาย  ก็จะส่งผลให้อิทธิพลของเนินเสาร์ลดน้อยตามไปด้วย

{rokbox}images/stories/9mount/100_2340lw.jpg{/rokbox} ตัวอย่างมือที่มีเนินเสาร์สมบูรณ์และมีเส้นเสาร์ที่สวย

6. เนินพฤหัส คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วชี้ลงมาถึงเส้นสมอง (ภาพประกอบตำแหน่งหมายเลข 6  -บางคนเส้นสมองเกิดแยกจากเส้นชีวิต) เนินนี้บอกความเป็นตัวตนของเจ้าของมือได้อย่างเด่นชัด หากใครมีเนินนี้กว้างอิ่ม สมบูรณ์ ไม่แบนแฟบมักจะขึ้นสู่ความสำเร็จและเป็นผู้นำหรือผู้ปกครองได้อย่างไม่ต้องสงสัย  รับราชการก็จะขึ้นเป็นระดับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากประกอบกิจการส่วนตัวก็จะมีลูกจ้างหรือลูกน้องบริวารเป็นจำนวนมาก   นักบริหาร นักปกครอง  ครูอาจารย์  หรือนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  มักจะมีเนินนี้สมบูรณ์ หากมีเส้นลากขึ้นจากเนินนี้ไปหยุดลงใต้โคนนิ้วชี้ด้วยแล้วแม้เนินจะไม่สมบูรณ์มากนักก็ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการ หรือปกครองได้ หรือประกอบอาชีพได้รับความสำเร็จจากความรู้หรือวิชาชีพที่ร่ำเรียนมาได้เป็นอย่างดี

7.เนินอังคารอังคารต่ำ คือเนินที่อยู่ระหว่างหัวแม่มือมาที่เส้นสมอง (ภาพประกอบตำแหน่ง หมายเลข 7) หากใครมีเนินนี้แบนแฟบก็เหมือนคนที่ชีวิตไม่มีไฟ  ไม่มีความทะเยอทะยาน ไม่ใส่ใจ ไม่อยากได้ใคร่ดี จะตรงกันข้ามกับคนที่มีเนินนี้สมบูรณ์ จะมีไฟอย่างแรงกล้า  พร้อมที่จะต่อสู้แข่งขัน  รวมทั้งอารมณ์ร้อน  ปรารถนาที่จะได้ชัยชนะและความสำเร็จ  หากเนินนี้นูนเด่นมาก ๆ จะหุนหันพลันแล่น อารมณ์ร้อน การที่จะได้มาซึ่งความสำเร็จอาจขาดซึ่งเหตุผลและคุณธรรมก็เป็นได้ อีกอย่างหนึ่งเนินนี้สามารถบอกถึงเรื่องชีวิตรัก ความราบรื่นของการครองรักครองเรือนได้ด้วย

8.เนินศุกร์ พื้นที่ต่อเนื่องจากเนินอังคารต่ำบริเวณโคนหัวแม่มือลงมาถึงสร้อยข้อมือแบ่งเขตกันกับเนินจันทร์ด้วยเส้นชีวิต(ภาพประกอบ ตำแหน่งหมายเลข 8) สื่อถึงชีวิตครอบครัว  ความรัก  ความสุขทางอารมณ์ และทางกามารมณ์ รวมทั้งสุนทรียะทางอารมณ์ดูได้จากเนินนี้ เนินกว้าง อิ่ม สมบูรณ์ ไม่เป็นตระแกรง หรือมีเส้นตัดเป็นลายตาข่ายจะเป็นคนที่มีอารมณ์สมบูรณ์ปกติตามสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์และการครองรักครองเรือน แต่ถ้าแคบ แฟบแบน มีเส้นตัดเป็นตระแกรงย่อมแสดงถึงความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดในอารมณ์รักและเรื่องเพศ  อีกอย่างหนึ่งเนินศุกร์จะบอกถึงความมั่นคงทางครอบครัว  การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวญาติพี้น้อง

9.ราบอังคาร พื้นที่กลางใจมือ (ภาพประกอบ ตำแหน่งหมายเลข 9)   เป็นจุดรวมศูนย์ของเนินทั้งหมดที่กล่าวมา 8 เนิน เป็นเหมือนแกนกลางหรือศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ผ่านของเส้นต่าง ๆ ที่ลากขึ้นหรือลากลง  ไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ หรือเส้นอื่นใด ก็จะผ่านที่ราบกลางมือนี้  พื้นราบกลางมือหากเป็นหลุมลึกหรือเป็นรองแอ่งลึกส่วนมากเจาข้องมือมักจะประสบความยากบากในการดำเนินชีวิต  หากสังเกตให้ละเอียดมากขึ้นในบางมือจะเห็นความลึกเข้าไปสู่เนินหรือกินพื้นที่เข้าไปในเนินหนึ่งเนินใด ก็จะสื่อถึงความยากลำบากที่จะเกิดจากอิทธิพลของเนินนั้น  เช่นเนินลึกกินเข้าไปทางเนินศุกร์ทำให้เนินศุกร์แฟบแบน  เจ้าของมือก็จะขาดซึ่งความสุขในการดำเนินชีวิตคู่หรือมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตแบบครอบครัว  ครอบครัวมีปัญหาเป็นต้น
ภาพมือที่มีพื้นที่ราบศูนย์กลางมือแฟบแบน และลึกกับมือที่พื้นที่ราบกลางมือเต็ม

{rokbox}images/stories/9mount/centerhand.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/9mount/100_2340lw.jpg{/rokbox}

สองมือนี้จะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมาก  มือด้านบนกลางมือลึก  เนินใต้นิ้วทั้งหมดแฟบแบน จะใช้ชีวิตอยู่โดยไม่สนใจในเรื่องฐานะหรือทรัพย์สินเงินทอง แต่จะสังเกตเห็นเนินจันทร์ อังคารสูง และเนินพุธนูนเด่นมาก  แสดงว่าเจ้าของมือนี้มีความฝันและมีพลังในการขับเคลื่อนความหวังความฝันสูงมากและทำได้สำเร็จ  แต่ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง เพราะนอกจากเนินใต้นิ้วจะแฟบแล้ว นิ้วก็เป็นข้อ แสดงมีความพอใจใฝ่ศึกษาธรรมะ หรือปรัชญา จะมีความสุขที่ได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมและสังคม เป็นนักอุดมการณ์ นักปรัชญา  ที่ไม่สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

   แต่มือด้านล่างจะมีชีวิตอยู่ที่สุขสบายทางโลก  ไม่สนใจเรื่องธรรมะหรือศาสนามากนัก  การได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเพื่อการจ่ายใช้สอยได้ คือเป้าหมายและคือสาระสำคัญของชีวิต  และก็จะแสวงหาได้ตามนั้นทั้งนี้เพราะเป็นมือที่อิ่มเต็ม เนินต่าง ๆ สมบูรณ์ โดยเฉพาะเนินที่อยู่ใต้นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อย  ซึ่งหมายถึงการสะสมหรือการหามาได้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองโดยไม่ขัดสนเหมือนมือที่อยู่ด้านบน  สรุปคือมีความรู้และสนใจกันคนละเรื่อง เป้าหมายต่างกัน คนหนึ่งมีความสุขทางวัตถุ อีกคนหนึ่งมีความสุขทางใจหรือทางธรรม  คนที่มีร่องกลางมือลึกมักจะลำบากทุกข์ยากทางกาย มีความอดทนต่อความทุกข์ยากหรือความยากลำบากทางกายได้มาก รวมถึงการจะหาได้ หรือมีทรัพย์สินได้เป็นเรื่องยาก  ตรงกันข้ามกับคนที่มีมือเต็ม จะทนความทุกข์ยากลำบากทางกายได้น้อย จึงมักจะหาช่องทางที่จะทำมาหากินที่สะดวกสบาย และมีรายได้จำนวนมากมาใช้จ่ายบำรุงความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี  มันเป็นอย่างนั้นและมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเสมอมา เห็นไหมครับว่าลักษณะมือบอกได้ว่าคนเรามีชีวิตและดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่แตกต่างกัน ด้วยอุปนิสัยและบุคลิกตามลักษณะที่ปรากฏตามประเภทของมือและเนินในมืออย่างน่าอัศจรรย์ .


 

การแบ่งเนินในมืออย่างละเอียดเพื่อประกอบการพยากรณ์ให้แม่นยำมากขึ้น

 

1.เนินจันทร์ ความหมายโดยย่อ ๆ ก็คือจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  ความฝัน  การเริ่มต้น การเดินทาง เกี่ยวกับต่างประเทศ เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับความสวยงาม ความอ่อนไหว  อ่อนหวาน ความบันเทิง แบ่งออกเป็นสองเนิน

   1-1.จันทร์-อ่อนโยน

   1-2.จันทร์-วิปริต

   จำ ชื่อให้ได้นะครับ แล้วความหมายก็จะเป็นไปตามชื่อที่เรียก เส้นที่เกิดจากเนินนี้มีหลายเส้นไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นเดินทาง เส้นวิ่งเต้น เส้นอุปถัมภ์ เส้นนักพูด เส้นรางสังหรณ์ ..(ซึ่งจะได้เรียนรู้กันอีกในบทต่อ ๆ ไป)  ซึ่งความหมายเนินที่ว่าอ่อนโยนหรือวิปริตก็ตามจะถูกบวกรวมเข้ากับเส้นที่ เกิดขึ้นเสมอ  แต่เส้นที่จะเข้ามาในเนินก็มีได้หลายเส้นเช่นกัน แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและทิศทางส่วนใหญ่เส้นที่จะมาเกี่ยวข้อง หรือลากเข้ามาในเนินทั้งสองนี้ก็จะเป็นเส้นสมอง  ถ้าปลายเส้นสมองเข้าเนินอ่อนโยนก็ หมายถึงเจ้าของมือเป็นคนมีความคิด หรืออารมณ์ อ่อนโยน (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไป แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็จะอ่อนโยน หรืออ่อนไหวเป็นพิเศษ) หากเส้นสมองยาวไปถึงเนินวิปริต คน ผู้นั้นก็จะมีอะไรพิเศษ อย่างไดอย่างหนึ่งที่บางคนก็อาจมองว่าเขาเป็นคนวิปริตผิดแปลกไปจากธรรมดา ทั่วไป  อาจเป็นเรื่องใด ๆ ก็ได้  เช่นการแต่งตัว  การดำเนินชีวิตที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไปก็ได้ แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็มีอะไรที่วิปริตที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษ เลยทีเดียว)   อ่านเพิ่มเติมและดูกรณีตัวอย่างลายมือวิปริต

2.เนินอังคารสูงความหมายโดยย่อ ๆ ก็คือแผน งาน=การวางแผน  การเอาชนะ ความต้องการที่จะชนะ หรือการเข้าถึงเป้าหมาย บอกถึงพลังของการสร้างฝันหรือการสานฝันตามเนินจันทร์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการจัดทำแผน การตระเตรียม การออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ  แบ่งออกเป็นสองเนิน

   2-1.เนินอังคารสูง-พิฆาต

  2-2.เนินอังคารสูง-รวดเร็ว

   จำ ชื่อให้ได้นะครับ แล้วความหมายก็จะเป็นไปตามชื่อที่เรียก เส้นที่เกิดจากเนินนี้มีหลายเส้นไปได้หลายทิศทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นมรดก เส้นลาภลอย เส้นเครียด ..(ซึ่งจะได้เรียนรู้กันอีกในบทต่อ ๆ ไป)  ซึ่งความหมายเนินที่ว่าพิฆาตหรือรวดเร็วนั้นจะ ถูกบวกรวมเข้ากับเส้นที่เกิดขึ้นเสมอหรือเส้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  แต่เส้นที่จะเข้ามาในเนินก็มีได้หลายเส้นเช่นกัน แต่จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนและทิศทางส่วนใหญ่เส้นที่จะมาเกี่ยวข้อง หรือลากเข้ามาในเนินทั้งสองนี้ก็จะเป็นเส้นสมอง  ถ้าปลายเส้นสมองเข้าเนินพิฆาตก็ หมายถึงเจ้าของมือเป็นคนมีความคิด หรืออารมณ์ ดุร้าย อารมณ์รุนแรง เป็นคนเด็ดขาด ไม่ยืดหยุ่น (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไป แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็จะหนักไปตามความหมายของชื่อที่่ว่า พิฆาต) หากเส้นสมองยาวไปถึงเนินรวดเร็ว คน ผู้นั้นก็จะมีอะไรพิเศษ เป็นคนที่รวดเร็วในการคิด การกระทำ  การตัดสินใจใด ๆ ก็รวดเร็วตามไปด้วย  ไม่ชอบอะไรที่ชักช้าเสียเวลา  (เส้นสมองไม่ต้องยาวเข้าถึงเนินก็ ได้ เป็นเพียงทิศทางของเส้นที่ชี้เข้าไปก็ได้ แต่ถ้ายาวเข้าถึงก็มีอะไรรวดเร็วชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างได้เป็นพิเศษ เลยทีเดียว)  

3.เนินพุธ (เรื่องคู่) ความ หมายโดยย่อ ๆคือ ปฏิบัติการ=บริหารจัดการบอกถึงการผสมผสานระหว่าง(วิสัยทัศน์+แผน+พลังขับ) ความฝันกับความพยามที่เกิดขึ้นแล้วตามเนินจันทร์ และเนินอังคาร นำมาลงมือปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กลยุทธ์ ผสมผสานเข้ากับความเป็นปัจจุบัน และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม อนึ่งเนินนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ เพราะมีเส้นสมรสหรือเส้นที่แสดงถึงสถานการมีชีวิตคู่ จะมีความสุขสมหวังหรือมีทุกข์ใจกับเรื่องคู่ครองหรือไม่อย่างไร

 

 

ภาพที่ 7 การแบ่งเนินในมืออย่างละเอียด

 

4.เนินอาทิตย์ (สำคัญ) เป็น ตำแหน่งที่เกิดของเส้นอาทิตย์หรือที่สิ้นสุดของเส้นอาทิตย์ ความหมายโดยย่อ ๆ คือเครื่องมือและทุน คือปัจจัยเสริมหรือตัวช่วยที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จ ความสำคัญหรือการได้รับความสำคัญ การเข้าถึงความสุขความสำเร็จ  ผลที่ได้รับหรือความสำเร็จ การได้รับความสำคัญนี้ เริ่มจากเนินจันทร์ ถึงเนินพุธ กล่าวคือจากการคิดฝัน(วิสัยทัศน์) จากแผนงาน จากการลงมือปฏิบัติหรือบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการผสมผสาน ระหว่างเนินจันทร์ อังคาร และพุธ  อย่างไรก็ตามความสำคัญ ที่กล่าวถึงก็คือคนเราจะทำอะไรสำเร็จได้มากกว่าต้องมีอาทิตย์ที่เด่น ซึ่งอาทิตย์เปรียบได้กับการมีตัวช่วยเช่นการได้รับความช่วยเหลือหรือให้เครดิตด้านเงินทุน การได้โอกาส ประกอบกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ของตัวเอง และในที่สุดก็เข้าถึงความสำเร็จตามที่หวังไว้ ได้รับความสำคัญหรือเป็นคนสำคัญด้วยพลังของอาทิตย์

5.เนินเสาร์ (ร้อนรน) เป็น ตำแหน่งที่เกิดหรือสิ้นสุดหรือทิศทางที่มาของเส้นวาสนา ความหมายโดยย่อ ๆ คือผลประกอบการ=ผลที่ได้รับ ความเชื่อความศรัทธา บอกถึงความมั่นคง การมีหลักฐาน หน้าที่การงาน รวมถึงความคิดความเชื่อต่าง ๆ ของเจ้าของมือ  ตำแหน่งของเนินเสาร์นี้เป็นจุดศูนย์รวมของความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  เป็นเสมือนคลัง หรือโกดังเก็บทรัพย์สมบัติทั้งที่จับต้องมองเห็นได้เช่นอสังหาริมทรัพย์และ ทั้งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ก็จะเห็นได้จากเนินดังกล่าวนี้ คำว่าร้อนรนจึง นำมารวมในความหมายของเนินนี้เพราะคนเราในชีวิตนี้เรื่องที่ร้อนรอนในชีวิต มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการดำเนินชีวิตว่าด้วยหน้าที่การงาน  ทรัพย์สินเงินทอง ประเพณี ศาสนา ความคิดความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและได้รับอิทธิพลจากเนินเสาร์หรือเนินร้อนรนนี้

6.เนินพฤหัสบดี (อารมณ์)เป็น ตำแหน่งที่เกิดของเส้นพฤหัส (Ambition Line)คือเส้นใฝ่สูงมุ่งมั่นและอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสมาธิ(Attention Line) รวมถึงเป็นพื้นที่ที่สิ้นสุดของเส้นหัวใจ ความหมายโดยย่อ ๆ คือคุณสมบัติ เฉพาะตัว บอกถึงความมั่นคงทางคุณธรรม ความยุติธรรม และการนำ การปกครอง คุณสมบัติเปรียบได้อีกออย่างคือสมรรถนะหรือความพร้อมหลาย ๆ ด้าน คนเราจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีความพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีด้วยกาย  วาจา ใจหรือจิตวิญญาณ  ในหนึ่งอาชีพใด ๆ เจ้าของหรือผู้บริหารจัดการต้องมีองค์ประกอบพร้อม ทั้งหมดนี้ส่งผลถึงผลสำเร็จเข้าไปรวมในเนินเสาร์ อนึ่งเนินนี้ที่เรียกว่าเนินอารมณ์ก็ เนื่องด้วยถ้าเนินนี้ดีเจ้าของมือก็มีอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ ดีมีคุณธรรม แต่ตรงกันข้ามถ้าเนินนี้เสียเจ้าของมือมักจะมีอารมณ์ที่ไม่ปกติอย่างหนึ่ง อย่างใด ตั้งแต่หงุดหงิดเจ้าอารมณ์ไปกระทั้งเรื่องใหญ่ ๆ ที่คาดไม่ถึง

7.เนินอังคารต่ำ (ดุดัน) ความหมายโดยย่อคืออัตตา=ตัวเอง บอกถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกเช่นความกระตือรือร้น ความต้องการที่จะเอาชนะ หรือการต่อสู้ฝันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย อารมณ์ด้านดีด้านร้ายก็ส่งผลถึงความสำเร็จในชีวิตในทางบวกหรือลบก็ตาม  ที่ว่าดุดันก็ เพราะเนินนี้แสดงถึงพลังในตัวตนทั้งดีและร้ายโดยเฉพาะการตู่สู้หรือการเอา ชนะส่วนตัวเช่นนักมวย ถ้าเนินนี้นูนเด่นขึ้นและสีอมเลือดแสดงถึงความร้อน ความกล้า ความดุดันทางอารมณ์

8.เนินศุกร์ (ครอบครัว) ความหมายโดยย่อคือ ความรัก=ความสงบ บอกถึงความรัก ความสุขกับการปฏิสัมพันธ์ทางเพศ การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณและการควบคุมอารมณ์  ที่มีคำว่าครอบครัว ก็เพราะว่าความเป็นครอบครัว และครอบครัวจะมีความสุขได้ด้วยเหตุปัจจัยเกี่ยวข้องที่กล่าวแล้วนี้ นอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องถึง ลูก หลาน ญาติมิตร บริวาร

 9.เนินหลักทรัพย์  ความหมายโดยย่อคือ หลักทรัพย์ที่มีมาก่อนแล้ว   การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่  และหลักทรัพย์ที่มั่นคงในบั้นปลาย เนินหลักทรัพย์มี 2 ตำแหน่งคือตำแหน่งหมายเลข 9 เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเนินพลูโต ส่วนอีกตำแหน่งคือ      9-1 ตำแหน่งนี้เรียกว่าเนินเนปจูน การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่หาได้เพิ่มขึ้นจากที่มีมาก่อนแล้ว

10.เนินโรค  ความหมายโดยย่อคือโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นประจำหรือมีอยู่กับเข้าของมือเสมอ เช่นโรคประจำตัว หรือเกี่ยวข้องกับความทุรนทุรายกับการดำเนินชีวิต

11.เนินลับ  ความหมายโดยย่อคือ เกี่ยวกับเรื่องความลับส่วนตัว สัตรูคู่แข่ง ในหน้าที่การงานหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความลับหรือชั้นความลับ ต่าง ๆ ที่เจ้าของมือจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

12.เนินญาณ  ความหมายโดยย่อคือความรอบรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญที่จะนำไปให้ถึงความสำเร็จ การตัดสินใจด้วยความรู้ที่ไม่อาจอธิบายได้ การหยั่งรู้

13.พื้นที่ราบอังคาร  ความหมายโดยย่อคือ วงเวียน=ทางแยกทางร่วม เป็นศูนย์กลางของเนินทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เสมือนเป็นวงเวียนที่มีทางแยกทางร่วม เป็นจุดรวมรับความทุกข์ ความสุข หากเนินนี้ดีไม่เป็นร่องลึกหรือยุบบุ๋มลงไป เจ้าของมือก็มีโอกาสที่จะมีความสุข ความสำเร็จตลอดชีวิต

14.พื้นที่รหัสชีวิตความหมายโดยย่อคือเส้นใด ๆ ที่มีขึ้นตรงตำแหน่งนี้ สัญลักษณ์ใด ๆ ที่มีขึ้นตรงตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายจะส่งผลกับเจ้าของมือหมุนเวียนไปตลอดชีวิต 


การเรียนรู้ลายมือ เรียงตามลำดับ

อ่านทบทวนพื้นฐาน-ขั้นตอนการเรียนลายมือตามลำดับ คลิกเข้าไปอ่านแต่ละหัวข้อ

1.ลักษณะนิ้วมือ-สาระและความหมายสื่อถึงกระบวนการทางความคิด การคิด การตัดสินใจ

2.ลักษณะมือ-สาระและความหมายสือถึงบุคลิกลักษณะ จริต อุดมคติของมือแต่ละประเภท

3.ส่วนประกอบของมือ-สาระและความหมายสื่อถึงตำแหน่งที่เรียก เส้นแบ่งเขตพรมแดน

4.เนินในมือ-ลักษณะ สาระและความหมายที่เปรียบได้กับผืนดินแผ่นน้ำในแผนที่


หลังจากได้พื้นฐานเรื่อง รูปลักษณ์นิ้วมือ ลักษณะมือ และเนินในมือครบถ้วนแล้ว  ก็เข้าสู่เรื่องสำคัญหลัก ในลำดับต่อไปนี้คือ

คลิกอ่าน  ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้